Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETI

QURAŞDIRILMA

RAHATLIQ VƏ ENERJİYƏ QƏNAƏT
Global alüminium radiatorları hər bir otağın temperaturuna asan və bilavasitə nəzarət etməyə imkan verir. Bu zaman enerjiyə qənaət edilir və mak- simal rahatlıq təmin olunur.

ƏTRAF MÜHİT
ISEO – 40 illik təcrübənin və texnoloji tərəqqinin nəticəsidir; bu radiatorlar estetik görünüşə malikdir, arzu edilən temperaturu qorunub saxlanması üçün dərhal reaksiya verir, enerjiyə qənaət edir və bütünlüklə yenidən istifadə edilə bilər.

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

AŞAĞI TEMPERATURDA İŞ REJİMİ
Alüminiumun yüksək istilikkeçirmə xassəsi sayəsində Global radiatorlarından kondensator qazanlardan ibarət və aşağı su temperaturu rejimli qurğularda da istifadə edilə bilər.

MONTAJ
İseo radiatorları işçi təzyiq 1600 K Paskal – 16 Atm olmaq şərtilə 110º C-yə qədər isti su və ya buxardan istifadə edən bütün istilik sistemlərində tətbiq edilə bilər.
Bu radiatorlar dəmir, mis və termoplastik borulardan istifadə edən sistemlərdə quraşdırıla bilər.
Radiatorların quraşdırılması zamanı aşağıda göstərilən məsafələrə riayət etməklə ən yüksək istilik gücünə nail olmaq mümkündür:
- divardan – ən az 3 sm aralı;
- döşəmədən  – ən az 10 sm hündürdə;
- pəncərə altından və ya rəfdən – ən az 10 sm aşağıda


İstiliyin səbəb olduğu genişlənmə nəticəsində yaranan gurultunun qarşısı- nı almaq üçün dirsəklərdə (kronşteynlərdə) plasitk halqalardan (muftalardan) istifadə edilməsi tövsiyə edilir (Kataloqumuzda 4, 14, 25, 27 və ya 29 bəndlər).
Qarışıq metallardan istifadə zamanı isitilik sistemində çöküntülər və korroziya nəticəsində əmələ gələ bilən problemlərin qarşısını almaq üçün suyun pH göstəricisini yoxlamaq (tövsiyə edilən göstərici 6.5 və 8 arasındadır) və hər 200 litr dövr edən suya 1 litr olmaq şərtilə və ya istehsalçıın təlimatına uyğun olaraq münasib passivləşdirici qatqı (Cillit-HS 23 Combi və ya ona bərabər tutulan və ya ona bənzər digər məhsul) əlavə etmək məs- ləhət görülür.
Maksimum təsirliliyi təmin etmək məqsədilə radiatorlar üçün üzən avtomatik və ya əllə idarə eidlən ventilyasiya qapaqlarının (klapanlarının) quraşdırılması tövsiyə edilir.

Istilik sistemində mövcud olan qazlarla bağlı problemlərin qarşı- sını almaq və aşırı təzyiqi aradan qaldırmaq məqsədilə qapaqların sonuna qədər bağlanması məs- ləhət görülmür. Əgər bir və ya bir neçə radiatoru uzun müddət ər- zində dövriyyədən təcrid etmək lazımdırsa, bu zaman hər bir radiatorda avtomatik ventilyasiya qapaqlarının quraşdırılması tövsi- yə edilir. 
Radiatorların boyanmış səthləri- nin uzun müddətli qorunmasını təmin etmək üçün onları daim nəm və rütubətli məkanlarda quraşdırmaq olmaz.
Boyanmış səthdə kiçik qüsurlar və zədələr alüminiumun oksid- ləşməsəniə səbəb ola bilər və nəticədə boyanmış səthdə ləkələr əmələ gələ və o tamamilə kor- lana bilər.
Radiatorların xarici səthinin təmizlənməsi zamanı tərkibuində cilalayıcı və pardaxlayıcı (abraziv) maddələr olan vasitələrdən istifadəyə yol vermək olmaz. 

Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..